logo
NADCHODZĄCE WYDARZENIA

aktualnie brak wydarzeń

Zobacz Kalendarz wydarzeń

BIP DPS PRZYSTAŃ
 

warunki przyjęcia

warunki przyjęcia

Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Do domu kieruje się na podstawie
  • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego w ośrodku pomocy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

  • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę. W wywiadzie środowiskowym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji mieszkaniowej, dochodowej, a w szczególności rodzinnej i zdrowotnej osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.
Zasady kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społeczne
Odpłatność

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby (rodziny). Osoba umieszczona w domu pomocy społecznej ponosi odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 70% dochodu, nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej. W przypadku kiedy odpłatność mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu pobytu, do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny zobowiązani są: małżonek oraz krewni w linii prostej tj. dzieci i wnukowie (zstępni) przed rodzicami i dziadkami (wstępnymi). Osoba jest zobowiązana do ponoszenia opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej członka rodziny jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej (osoby w rodzinie) jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (na osobę w rodzinie), określonego w ustawie o pomocy społecznej, jednak kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium.

Dokładne zasady ustalania odpłatności określają artykuły od 60 do 64 Ustawy o pomocy społecznej