logo
NADCHODZĄCE WYDARZENIA

aktualnie brak wydarzeń

Zobacz Kalendarz wydarzeń

BIP DPS PRZYSTAŃ
 

formy aktywności

rehabilitacja

Rehabilitacja to złożony proces społeczno-medyczny, który ma na celu umożliwienie choremu odzyskanie jak największej sprawności poprzez kompleksowe stosowanie środków medycznych, wychowawczych, socjalnych i zawodowych. W naszym Domu rehabilitację prowadzimy w trzech sferach: psychicznej, fizycznej i społecznej. Takie połączenie wpływa pozytywnie na psychikę i samopoczucie mieszkańców. Szczególnie ważna jest rehabilitacja dla osób starszych, gdyż służy zapobieganiu i zmniejszaniu zakresu pielęgnacji oraz opieki nad mieszkańcami. Rehabilitacja w Domu prowadzona jest grupowo – w sali rehabilitacyjnej – oraz indywidualnie przy łóżku podopiecznego.

WYPOSAŻENIE SALI REHABILITACYJNEJ

otwórz
 • światłolecznictwo: lampa SOLUX, lampa BIOPTRON, lampa BIO-V
 • elektrolecznictwo: jonoforeza
 • ultradźwięki
 • pole magnetyczne
 • kabina UGUL
 • rowerki rehabilitacyjne
 • bieżnia elektryczna

Mieszkańcy naszego Domu uskarżają się na wiele przewlekłych chorób trudnych do wyleczenia. Cierpią również ze względu na różnorodne skutki schorzeń przebytych wcześniej. U człowieka schorowanego wszystko może stać się problemem: widzenie, słyszenie, zmiana odzieży, toaleta ciała, wstawanie z krzesła, czy schodzenie ze schodów. Usprawnianie osób przewlekle somatycznie chorych wymaga na ogół dłuższego czasu.

kinezyterapia

Głównym celem usprawniania jest skrócenie do minimum pobytu w łóżku oraz jak najszybsze usamodzielnienie, szczególnie w zakresie samoobsługi i lokomocji. W zakresie unieruchomienia chorego w łóżku dominuje kinezyterapia przyłóżkowa. Obejmuje wszystkie lecznicze oddziaływania ruchu w celu utrzymania pełnego zakresu w stawach, zwiększenia siły mięśniowej w obrębie kończyn i tułowia, zapobiegania powikłaniom krążeniowo-oddechowym poprzez ćwiczenia oddechowe. W skład kinezyterapii wchodzą również spacery, które intensywniej można realizować wiosną i latem w parkach, czy ogródkach przyległych do Domu. Bardzo ważne w usprawnianiu jest też organizowanie wycieczek, wyjazdów oraz innych imprez rekreacyjnych (wyjście do teatru, kina itp.). Takie przedsięwzięcia motywują mieszkańców do zadbania o swój wygląd, fryzurę i strój. Jest to pewnego rodzaju działanie rehabilitacyjne mające na celu przekonanie, że w starszym wieku można też być atrakcyjnym.

fizykoterapia

Integralną częścią umożliwiającą naszym mieszkańcom powrót do sprawności jest również fizykoterapia. Ma ona na celu łagodzenie dolegliwości spowodowanych chorobami, ograniczenie zaburzeń związanych z niedomaganiem organizmu.

Wszystkie zabiegi kinezyterapeutyczne i fizykoterapeutyczne realizuje się wyłącznie na zlecenie lekarza.

terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to usprawnienie za pomocą określonych czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych, które mają na celu przywrócenie choremu możliwie pełnej sprawności fizycznej i psychicznej. Jest działaniem wielokierunkowym w dużej mierze opartym na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego mającego źródło w pierwotnych siłach witalnych organizmu, niezależnie od stopnia niesprawności. Terapia zajęciowa z punktu widzenia mieszkańca domu pomocy społecznej ma na celu usprawnienie fizyczne oraz psychicznie.

Usprawnienie fizyczne polega na połączeniu zajęć terapeutycznych z rehabilitacją w celu umożliwienia zachowania sprawności fizycznej, pozwalającej na samodzielne wykonywanie w miarę prostych czynności. Mieszkańcy uczestnicząc np. w zajęciach plastycznych odprężają się i jednocześnie ćwiczą sprawność manualną rąk. Zajęcia muzyczne poprawiają im nastrój oraz samopoczucie.

Usprawnienie psychiczne ma na celu przywrócenie danej osobie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz dostosowanie się do środowiska, w którym obecnie przyszło jej żyć. Odpowiednio dobrana terapia działa na mieszkańca uspokajająco, jak również kieruje jego myśli z choroby na wykonywaną czynność.

zajęcia plastyczne

Zajęcia typu malowanie, rysowanie, wydzieranie, ceramika, modelowanie mają na celu umożliwienie wyrażania tych uczuć, które trudno wyrazić słowami oraz odreagowanie emocji i napięć. Zajęcia prowadzone są grupowo lub indywidualnie. Przykładem zajęć plastycznych jest np. wykonywanie pudełek o różnych kształtach, przeznaczonych do pakowania prezentów bądź wykonywanie ozdób choinkowych.

arteterapia

Jest to terapia przez sztukę, spełniająca ogromną rolę kompensacyjną wyzwalając aktywność twórczą, wyrównując braki i ograniczenia psychofizyczne. Pozwala zaakceptować siebie i innych. Przede wszystkim wzbogaca życie człowieka niepełnosprawnego nadając mu sens. Celem nadrzędnym arteterapii, która obejmuje różne dziedziny życia, w tym także aspekty medyczne, jest zwalczanie skutków choroby. Może ona również zapobiegać jej powstaniu bądź pomagać w jej przezwyciężaniu. Arteterapia pozwala poznać mocne i słabe strony mieszkańca: jego lęki, problemy, braki, frustracje, chroni przed apatią i utratą inicjatywy, izolacją społeczną, obojętnością. W ramach zajęć mieszkańcy tworzą prace techniką collage, witraże, kompozycje z suszu, robótki ręczne itp.

muzykoterapia

Forma psychoterapii, która wykorzystuje muzykę i jej elementy jako środki stymulacji i ekspresji emocjonalnej oraz komunikacji niewerbalnej w procesie diagnozy, leczenia i rozwoju osobowości człowieka. Jest swoistą metodą terapeutyczną wykorzystującą wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka.

Muzykoterapię wykorzystuje się w celu:

 • ujawnienia i rozładowania zablokowanych emocji i napięć
 • poprawy komunikacji
 • odpoczynku i relaksacji
 • uwrażliwienia na muzykę i przyrodę
 • wzmacniania i ułatwienia rehabilitacji, procesu leczenia
 • poprawy kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia i sił witalnych

W ramach muzykoterapii raz w tygodniu odbywa się SPOTKANIE Z MUZYKĄ w czasie której mieszkańcy mogą słuchać muzyki i śpiewać specjalnie dobrane dla nich utwory muzyki rozrywkowej i poważnej.

Ponadto dzięki współpracy z Akademią Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach mieszkańcy mogą jeszcze aktywniej uczestniczyć w zajęciach korzystając z instrumentów muzycznych.

biblioterapia

Forma terapii wchodząca w zakres kulturoterapii. Przykładem biblioterapii jest czytanie, pisanie wierszy, pogadanki, dyskusje, rozmowy, prowadzenie albumów, czy kronik. Podstawą biblioterapii jest poznanie czytelnika, jego poziomu umysłowego, wiedzy, zainteresowań, potrzeb i oczekiwań. Jest to forma terapii dostępna w każdych warunkach.

ergoterapia

Ergoterapia czyli terapia pracą, która pomaga mieszkańcowi Domu w osiągnięciu samodzielności życiowej oraz nawiązaniu kontaktów z ludźmi. Ze względu na występujące u podopiecznych trudności w skupieniu uwagi przez dłuższy czas, terapia powinna zawierać trzy podstawowe elementy: zabawowy, szkoleniowy i praktyczny.

logoterapia

Forma terapii  skupiająca się na umożliwieniu poznania i akceptacji siebie oraz swojego znaczenia jako części pewnej całości, w tym realnego świata, w którym musimy funkcjonować. W ramach zajęć pracownicy prowadzą z mieszkańcami rozmowy na tematy dotyczące sfery duchowej, poruszające problem sensu życia, wiary, istnienia Boga. Ponadto mieszkańcy mogą oglądać filmy o tematyce religijnej.

Terapia zajęciowa daje każdemu mieszkańcowi Domu szansę wyrażania siebie w dostępnej i indywidualnej formie, określonej jego możliwościami i zainteresowaniami.

wsparcie psychologiczne

Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z psychologiem, którego głównym zadaniem jest udzielanie niezbędnego wsparcia w przeżywanych trudnościach. Szczera rozmowa, a także zrozumienie i życzliwość, zapewniane przez psychologa, są dla przebywających tu osób pomocą w codziennym życiu.

Oprócz rozmów indywidualnych na terenie Domu regularnie odbywają się również:

 • zajęcia psychoedukacyjne
 • zajęcia integracyjne
 • treningi funkcji poznawczych
 • treningi kreatywności

imprezy kulturalno-oświatowe i wycieczki

W ramach działalności kulturalno-oświatowej organizowane są:

WYJAZDY

 • rekreacyjne (kino, teatr)
 • turystyczne

UROCZYSTOŚCI

 • święta (Wigilia, Śniadanie Wielkanocne)
 • okazjonalne (urodziny, imieniny)

SPOTKANIA INTEGRACYJNE

 • konkursy
 • zabawy (karnawałowe, andrzejkowe)

Kilka razy w roku mieszkańcy wyjeżdżają na wycieczki jednodniowe do Częstochowy, Pszczyny, Bazyliki w Katowicach-Panewnikach, do Wisły na Tydzień Kultury Beskidzkiej, na Festiwal Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Utrzymujemy stały kontakt z takimi instytucjami jak:

 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • Chrześcijański Ruch Focolarii
 • Zespół Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak w Katowicach
 • Przedszkole nr 2 w Katowicach
 • Przedszkole nr 3 w Katowicach

Nasi mieszkańcy jeżdżą na zabawy karnawałowe i andrzejkowe, a także spotkania przy ognisku do zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej w Katowicach, Chorzowie i Gorzycach.

potrzeby duchowe

Raz w tygodniu – w niedzielę – w naszym Domu przebywa kapłan, który odprawia w kaplicy mszę świętą oraz roznosi komunię świętą mieszkańcom, którzy ze względu na stan zdrowia pozostają w pokojach. Ponadto kapłan służy rozmową i wsparciem duchownym. Posługę mieszkańcom składają również nadzwyczajni szafarze komunii świętej. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia we wszystkich nabożeństwach modlitewnych oraz korzystania z sakramentów świętych.